Hoppa till innehåll

Medlemskap

Klubben har medlemmar av fyra slag: aktiva medlemmar, hedersmedlemmar, stödjande medlemmar och internationella medlemmar.

Aktiv medlem
För att vara valbar som aktiv medlem skall personen ha varit aktiv i landslag i tennis eller i klubblag som spelat matcher av internationell karaktär, eller vunnit svenskt, eller därmed jämställt mästerskap i tennis.

Hedersmedlem
För att vara valbar som hedersmedlem skall personen nedlagt stor förtjänst för tennis i allmänhet samt internationell tennis i synnerhet.

Stödjande medlem
Som stödjande medlem väljs en person som ekonomiskt eller genom andra insatser främjar klubben.

Internationell medlem
Som Internationell medlem kan väljas person som spelare eller lagkapten varit medlem av utländskt lands- eller klubblag i tennis, viljet spelat i Sverige eller person som spelat på ATP eller WTA nivå eller representerat sitt land i en Davis cup- eller Fed Cup match. Även person som erlagt stor förtjänst för tennis i allmänhet samt internationell tennis i synnerhet kan väljas som internationell medlem.

Att bli medlem
Inval av medlem i klubben beslutas av styrelsen genom sluten omröstning varvid en nej-röst upphäver fem ja-röster. Förslag till inval ska framläggas skriftligt av två av klubbens medlemmar med angivande av den föreslagnes meriter. Förslaget ska tas upp till behandling på närmast följande styrelsesammanträde.

Varje ny medlem erhåller ett skriftligt meddelande om sitt inval och ett exemplar av klubbens stadgar. Den som har att erlägga avgift – årsavgift eller engångsavgift – aviseras härom av kassören. Inbetalning av avgift innebär att den nye medlemmen samtyckt till att följa klubbens stadgar.